Program PKF-konferansen 2020

1 

 PKF-konferansen 2020  “I forkant av kriminaliteten”

Politiets kriminalitetsforebyggende forum inviterer til den nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere.

10.-11.mars 2020, Thon Hotel Airport, Gardermoen.

Konferansen åpner 10.mars kl 10.00.og avsluttes 11. mars kl 14.00

Årets temabolker:

  • I forkant eller på hæla?

Justis-og beredskapsdepartementet ved statssekretær Kristoffer Sivertsen har tema forkant av kriminaliteten. DIFI ved prosjektleder Vivi Lassen og seniorrådgiver Oddbjørg Bakli vil presentere resultater fra samarbeid mellom politiet og kommunesektoren, hva sier følgeevalueringen av nærpolitireformen så langt?

  • Tale eller tie?

Kommuneadvokat Camilla Selman i Bærum kommune og politiadvokat Kai Spurkland ved Oslo politidistrikt vil dele sin kunnskap om taushetsplikt, opplysningsplikt, avvergingsplikt – hva er hva?  Hvordan samhandle i lys av taushetsplikt vil bli presentert av SLT-koordinator Yngvild Grummedal i Søgne, politikontakt Terje Erklev, Agder PD og  psykologspesialist Marius Peersen fra Barneverntjenesten for Kristiansand regionen.

  • Traume, hva ser vi – hva gjør vi?

Den anerkjente professoren og spesialist i klinisk psykologi Dag Ø. Nordanger fra RVTS Vest vil dele kunnskap om hvordan møte barn og unge med utviklingstraumer.

  • Sammen om forebygging

Politidirektoratet ved Kristin Elnæs, seksjonsleder, seksjon for forebygging og etteretning vil holde innlegg om samarbeid mellom politi – kommune, hvordan få det til? SLT-koordinator Ida Eliseussen fra Nes kommune og politikontakt Gunnar Fosseid i Øst PD har tema SLT + politikontakt = sant.

  • Forebygging av hatkriminalitet og radikalisering

Politiets sikkerhetstjeneste ved strategisk analytiker Siv Thomassen vil snakke om hva kan skape et ekstremt hat? Forskerne Ingvild Gjelsvik og Randi Solhjell fra Politihøgskolen og C-REX vil dele fra et større pågående forskningsprosjekt. De skal snakke om tverretatlig innsats og forebygging av radikalisering i Norden og Norge. Politioverbetjentene Urfan Ahmed og Masood Fazal fra enhet Øst, Oslo PD vil dele sine erfaringer om møte med flerkulturelle ungdommer.

  • Magisk kommuniksjon

Tidligere politimann og  kjent ekspert på kroppsspråk Vidar Hansen vil ha et engasjerende innlegg om magisk kommunikasjon.

PKF-konferansen er en kompetansearena og nettverksbygger for å løfte kriminalitetsforebygging strategisk og praktisk.

PKF ønsker spesielt SLT-koordinatorer og kriminalitetsforebyggere i kommuner og politi, politiledere fra alle nivåer og fagområder, politikontakter, radikaliseringskontakter, mangfoldskontakter og nettpatruljer velkommen.

Vi minner om at betalt medlemskap i PKF gir redusert pris på konferansen. Medlem betaler 2 950 kr for konferansen, overnatting, lunsj to dager og festmiddag. Ikke medlem 5 000 kr. Det er begrenset med plasser, vær tidlig ute med påmelding!

Programmet for PKF-konferansen er utarbeidet  i samarbeid med Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Påmelding PKF-konferansen Meld deg på HER

PKF-årsmøte 2020 Politiets kriminalitetsforebyggende forum avholder årsmøte 10. mars 2020 på ettermiddagen, etter første konferansedag. Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen!

Vi  sees på Gardermoen 10.-11-mars 2020.

Søker artikler til vårt fagblad

Tar du utfordringen?

Vårt fagblad  FOKUS trenger artikler fra glødende forebyggere, forskere, kompetansesentre og engasjerte SLT-koordinatorer!  Grip muligheten til å dele tiltak, prosjekter, tanker fra din arbeidshverdag eller forskning!  Vi gir gjerne råd og veiledning hvis du skal skrive artikkel for første gang. Skriv mellom 500-2000 ord, send med bilde av artikkelforfatter!

Bli med å løft kriminalitetsforebyggende arbeid i vårt fagblad som går ut til alle våre medlemmer, kommuner og polititjenestesteder.

Frist for levering av artikkel til neste utgave av FOKUS er 1. februar 2020. Artikkel sendes fokus@pkforum.no

 

Program PKF-konferansen 2019

  Innblikk i norske tilstander

PKF-konferansen 2019 ble arrangert 12. – 13. mars 2019.

Kriminalitetsforebygging som primærstrategi ble presentert av flere sentrale personer innen fagområdet: Justis-og beredskapsdepartementet ved Håvard Bekkelund, ekspedisjonssjef, avd kriminalitetsforebygging. Politidirektoratet ved Kristin Kvigne, ass.direktør. Konfliktrådet ved ass.direktør Sigrid Bay og Eidsvoll kommune ved ordfører John-Erik Vika. Politiets kriminalitetsforebyggende forum ved leder Jane Bechmann Dahl.

Trygg russefeiring ble presentert av KoRus Øst ved spesialrådgiver Helge Bjørnsen, Akershus fylkeskommune, skoleforvaltning ved seksjonsleder Beate Børja, Politi Asker og Bærum ved leder forebyggende avsnitt Ole Magnus Jensen. Oslo katedralskole ved lektor Kristin Ask.

Ny narkotika politikk – hvor går vi? presentert av Helse- og omsorgsdepartementet ved Tore Sørensen, sekretær for rusreformutvalget. NOVA ved forsker Anders Bakken, Folkehelseinstituttet ved avdelingsdirektør Anne-Line Bretteville-Jensen.

Kriminelle ungdomsmiljø – hva gjør vi? presentert av Kristiansand kommune ved Johanne B. Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator. Kristiansand politistasjon ved politistasjonssjef Ole Hortemo. UIA ved førstelektor Hans Otto Ringereide. UIA ved professor Aslaug Kristiansen. Oslo kommune ved Salto-koordinator Hege Hansen, bydel Søndre Nordstrand. Politiet i Oslo, enhet øst ved tjenesteenhetsleder Gry Lene Sem. Forfatter for boken “Operasjon Gamma” – jakten på Norges farligste kriminelle miljø av Ståle Økland. Konfliktrådet i Oslo og Akershus ved leder Ellen Ystgaard Tjemsland. Ungdomsenheten på Eidsvold ved fengselsinspektør og daglig leder Astrid Elisabeth Henriksen.

Avslutning ved PKF-leder Jane Beckmann Dahl.

Neste PKF-konferanse er 10.-11. mars 2020.

 

 

 

 

 

Påmelding PKF-konferansen 2020

Påmelding til PKF-konferansen.

Er dere flere fra samme arbeidssted som skal melde dere på kan dere gjøre dette samlet her for å få en felles faktura til arbeidsgiver.  Minner om viktigheten av at politi ansatte legger inn en privat mail adresse ved registrering for å motta informasjon om deltagelse.

Send post til kasserer@pkforum.no dersom du trenger hjelp til påmelding!

Meld deg på  her !

 

Søknad om støtte

Søknad om støtte til kriminalitetsforebyggende kompetanseheving 

I henhold til PKF sin handlingsplan skal PKF tilrettelegge for tverrfaglige nettverk, kompetanseheving og erfaringsdeling blant ansatte i politi og kommune. I den forbindelse kan medlemmer søke PKF om økonomisk støtte til kompetanseheving.

Det kan søkes om støtte til kurs, studier, konferanse, seminar og studietur som igjen vil gi økt kompetanse på det kriminalitetsforebyggende fagfeltet. Vilkåret for tildelingen er at det leveres en artikkel som kan publiseres i fagbladet FOKUS.

En eventuelt søknad sendes til styret@pkforum.no

Søknad vurderes på styremøtene etter intensjonene i vedtektene.  Søker vil deretter få en skriftlig tilbakemelding.

PKF-styremøte

 

PKF-styret har gjennomført styremøte og studiebesøk i Polen.

PKF-styret hadde på dagsorden tre dager med planlegging av PKF-konferansen 2019, gjennomgang av tiltak som skal utføres i vedtatt nytt handlingsprogram,  samt glødende tverrfaglige diskusjoner om kriminalitetsforebygging og et studiebesøk hos politiet i Gdansk.

Vi møtte politileder for narkotika seksjon, samt forebyggende politi ansatte. I Gdansk politiet er det 15 ansatte som arbeidet med forebyggende politiarbeid. Noen av temaene som ble tatt opp var  saker med samarbeid over grensene vedrørende bekjempelse av organisert kriminalitet, situasjonen forhold til unge rusmisbrukere i Polen, nye typer rusmidler, samt utfordring de opplever forhold til barn som har foreldre som arbeider i lange perioder i de nordiske landene. Vi fikk også informasjon om det forebyggende arbeidet i lokalmiljøet og et eget tiltak i kommunen med tverrfaglig kompetanse som følger opp unge.

PKF-styret har mange oppgaver som skal ivaretas for våre medlemmer. Vi skal utgi vårt fagblad Fokus fire ganger i året, søke økonomisk støtte, arrangere konferanse, fremheve forebyggende arbeid på sosiale media og følge opp handlingsprogrammet som er vedtatt av årsmøtet. Det er viktig vi får satt av nok tid til arbeidet. Dette ble en helg med effektiv møteplan, hyggelig og lærerik guidet tur i Gdansk av norsktalende statsviter og berikende besøk hos politiet.  Det var nestleder og SLT-koordinator Lars Bakke som hadde planlagt detaljene for dette kombinerte styremøtet og studietur. Stor takk!

Bli medlem

Ved innmelding er det viktig at ansatte i politiet benytter privat mail adresse for å få informasjon tilsendt som PKF-medlem.

Velkommen som PKF-medlem!

Om PKF

Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum (PKF)

PKF en interesseorganisasjon grunnlagt av forebyggere i politiet og noen utvalgte samarbeidspartner. PKF er en frittstående  frivillig organisasjon (NGO), og ikke en del av politiets organisasjon.

PKF´s medlemsmasse består av politi og SLT koordinatorer, samt andre engasjerte kriminalitetsforebyggere.

Vi utgir fagbladet FOKUS, fire ganger i året og drifter nettsiden www.pkforum.no  . Og vi administrerer egen PKF facebook side.

Vi arrangerer PKF-konferansen, som er den største nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere.  Konferansen gjennomføres årlig i mars på Gardermoen.

Foruten egenintitierte inntekter for å drifte PKF, mottas en begrenset økonomisk støtte fra Politidirektoratet.

Vår visjon og vårt formål er nedfelt i våre overordnede føring. Handlingsplan vedtas av årsmøtet annen hvert år.

PKF arbeider for mer og bedre kriminalitetsforebygging i samfunnet, og for å øke statusen til de som arbeider med feltet.

Kontaktinfo og info om styret finner du her.