Vil du bli PKF-medlem?

Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) er en frivillig interesseorganisasjon som arbeider for visjonen ” Sammen for et tryggere nærmiljø“.

Dersom du arbeider som politi, SLT-koordinator eller i annen offentlig virksomhet som har i hovedoppgave å forebygge kriminalitet kan du bli medlem i Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF).

Som PKF- medlem kan vi tilby;

Tverrfaglig kriminalitetsforebyggende nettverk med engasjerte medlemmer som arbeider i politiet, kommuner, offentlige etater eller ulike kompetansesentre innen kriminalitetsforebygging. Du mottar fagbladet FOKUS fire ganger i året.  Du får den årlige to-dagers PKF-konferansen til redusert pris, samt mulighet for å søke om støtte til studietur ol. som fremmer ditt kriminalitetsforebyggende arbeid. Både i år og i fjor har alle PKF-medlemmer fått gratis digital konferanse på grunn av pandemien.

Medlemskontigent er pålydende 300 kroner pr. år.

Bli medlem trykk HER

Velkommen som PKF-medlem!

Søker artikler til vårt fagblad

Tar du utfordringen?

Vårt fagblad  FOKUS trenger artikler fra glødende forebyggere, forskere, kompetansesentre og engasjerte SLT-koordinatorer!  Grip muligheten til å dele tiltak,  temaer, prosjekter, samarbeidsformer eller tanker fra din arbeidshverdag eller forskning!

Vi gir gjerne råd og veiledning hvis du skal skrive artikkel for første gang. Skriv mellom 500-2000 ord, gjerne ta med bilder i god oppløsning. Vi trenger også et bilde av artikkelforfatter vedlagt.

Bli med å løft kriminalitetsforebyggende arbeid i vårt fagblad som går ut til alle våre medlemmer, kommuner og polititjenestesteder.

Fagbladet FOKUS har følgende frister for levering: 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november.

Mulighet for å få PKF-sekk  

Vi ønsker å gi en påskjønnelse til to artikler som blir publisert i neste FOKUS. Det blir gjennomført en trekning av to flotte Osprey-sekker med vår logo. Kanskje du får en PKF-sekk i posten!

Frist for levering av artikkel til neste utgave av FOKUS er 1. november 2022. Artikkel sendes fokus@pkforum.no

Nye PKF-styret og vedtekter for 2022-2023

Styreleder Jane gratulerer Arne Wiggo Rognås som ny valgt styremedlem.

Politiets kriminalitetsforebyggende forum gjennomførte digitalt årsmøte 23. juni 2022.

PKF- styreleder Jane Beckmann Dahl ønsket velkommen. Linda Engsmyr var dirigent på årsmøtet. Årsmøtet hadde gjennomgang av årsberetning, regnskap, forslag til rammebudsjett og handlingsplan for 2022 – 2023. Innkommende saker fra styret om endringer i noen vedtektene. Dette ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Nye PKF styret

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble enstemmig vedtatt.

Styreleder Jane Beckmann Dahl, Styremedlemmer: Ole Magnus Jensen, Tone Faale, Hans Sigurd Morstøl, Lise Håvemoen, Camilla Hålien Johansen, Hanne Blekkan, og Arne Wiggo Rognås.

Styrets innstilling til valgkomite og komite for hederstegn og æresmedlemskap i perioden ble enstemmig vedtatt.

Valgkomite: Bjørn Øvrum, Elin Tufte og Eddie Whyte.

Komite for hederstegn og æresmedlemskap: Leder, nestleder, Astrid Maria Grythe og Elin Tufte.

PKF VEDTEKTER, vedtatt 23. juni 2022

§ 1-1 Navn
Organisasjonenes navn er Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF), og er en frivillig interesseorganisasjon.

§ 1-2 Formål
PKF’s formål er å forsterke det kriminalitetsforebyggende arbeidet i samfunnet, og sikre at det gis status og anerkjennelse. PKF skal være en aktiv pådriver for å bidra til synliggjøring av kriminalitetsforebyggende strategier, kompetanseheving, erfaringsdeling og nettverksbygging mellom ansatte i politi og kommune/andre samarbeidsaktører innen kriminalitetsforebygging.

§ 1-3 Virksomhet
Årsmøtet i PKF vedtar en 2-årig handlingsplan som danner grunnlaget for å kunne oppfylle formålsparagrafen. Handlingsplanen vedtas med simpelt flertall.

Kapittel 2 Organer
§ 2 Organer
Organisasjonenes organer er:
1: Årsmøte
2: Medlemsmøte
3: Styremøte

Kapittel 3 Medlemskap
§ 3-1 Medlemskap
Følgende grupper kan opptas som medlemmer i PKF:

 1. Ansatte og studenter i Politiet.
 2. Pensjonerte medlemmer av PKF
 3. Ansatte i andre offentlige etater og andre samarbeidspartnere som har som hovedoppgave å forebygge kriminalitet i samfunnet.
 4. Styret vurderer og godkjenner andre søknader om medlemskap.
 5. Årsmøtet kan med 2/3 flertall ekskludere medlemmer i PKF.
 6. Et medlem er å anse som utmeldt av PKF 12 mnd etter forfall på innbetaling av kontingent. Utmelding kan skje uten varsling av medlemmet.

§ 3-2 Hederstegn
Hederstegn kan tildeles medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for PKF og det kriminalitetsforebyggende faget over tid.

§ 3-3 Æresmedlem
Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som har hatt avgjørende betydning for PKF som organisasjon og bidratt i utviklingen av det kriminalitetsforebyggende faget på nasjonalt nivå.

§ 3-4 Komité/forslag og rutiner
Årsmøtet nedsetter en komité for hederstegn og æresmedlemskap. Komiteen skal bestå av leder og nestleder i PKF samt 2 representanter utenfor styret. Valgte medlemmer sitter i 2 perioder (4 år). Komiteen møtes i løpet av januar i årsmøteåret for vurdering av innkomne forslag. Forslag på både hederstegn og æresmedlemskap kan fremsettes av medlemmer i PKF, styret i PKF og komiteen.

Kapittel 4 Kontingent
§ 4-1 Kontingent
Årsmøte fastsetter kontingenten for alle former for medlemskap.

Kapittel 5 Årsmøte
§ 5-1 Årsmøte
Årsmøte er organisasjonens øverste myndighet og avholdes annethvert år innen utgangen av mars måned.

§ 5-2 Innkalling og frister
Årsmøte kunngjøres med minst 4 ukers varsel. Innkomne forslag / saker må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Andre saker kan ikke tas opp til behandling. Saksliste med beretninger, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling sendes til medlemmene minst en uke før årsmøtet.

§ 5-3 Årsmøtesaker
Årsmøtet skal:

 1. Vedta forretningsorden 2. Behandle årsberetning og regnskap 3. Behandle og gjøre vedtak i de saker som er ført på dagsorden 4. Velge styre 5. Velge valgkomite, styret i PKF kommer med forslag til kandidater. 6. Velge medlemmer til andre utvalg og komiteer 7. Fastsette kontingent

§ 5-4 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det eller når minst ¼ av medlemmene skriftlig forlanger det. Styret kunngjør ekstraordinært årsmøte med minst 5 dagers varsel. Årsmøtet behandler kun de saker som foranlediger innkallingen.

Kapittel 6 Medlemsmøte
§ 6-1 Medlemsmøte
Medlemsmøte avholdes etter behov og er organisasjonens høyeste organ i årsmøteperioden.

Kapittel 7 Styret

§ 7-1 Styrets sammensetning

Styret skal bestå av 8 medlemmer. Alle verv velges av årsmøtet og alle for 2 år. I PKF skal ansatte i politiet ha flertall i styret og ansatte SLT-koordinatorer skal utgjøre minst to styremedlemmer. Ellers skal styrets sammensetning være slik at det tar best mulig hensyn til mangfold og representative medlemsgrupper.

Ved frafall av styremedlem skal valgkomiteen konstituere en midlertidig erstatning frem til neste årsmøte.


§ 7-2 Styrets oppgaver
Styret leder PKF i samsvar med vedtekter og vedtak. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets medlemmer er til stede, deriblant leder og nestleder. Styret kan oppnevne de utvalg og råd de finner nødvendig for å løse enkelte oppdrag. Søknad om permisjon fra verv i styret rettes til styret, som i søkers fravær vurderer og avgjør permisjonssøknad.

§ 7-3 Styrehonorar
Styremedlemmene i PKF tilgodeses med et styrehonorar, pålydende kr 6000,- som utbetales i desember hvert år. Utbetalingen forutsetter deltakelse på styremøter. Avkortning på kr 1000,- etter skjønn skjer for hvert forfall på styremøter.

Leder tilgodeses med et lederhonorar, stort kr: 21280, – som utbetales i desember hvert år.

Kapittel 8 Revisjon
Bortfalt ved vedtak på årsmøtet 11. mars 2014.

Kapittel 9 Oppløsning
§ 9-1 Oppløsning
Ved oppløsning skal et årsmøte bestemme med ¾ flertall hvem aktiva skal tilfalle.

Kapittel 10 Tvister, vedtektsendringer, ikrafttreden
§ 10-1 Tvister
Tolking av denne vedtekt skal behandles av styret. Styret avgjørelse kan prøves av årsmøte.

§ 10-2 Vedtektsendringer
Endringer av denne vedtekt kan foretas av årsmøte med 2/3 flertall.

§ 10-3 Ikrafttreden
Denne vedtekt ble endret av årsmøtet 23. juni 2022, og trer i kraft fra samme dato.

Innkalling til PKF årsmøte 23.juni 2022

Velkommen til årsmøte for Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF).

Tid: Torsdag 23.juni 2022, klokken 15.00 på teams.

Kunngjøring av årsmøtet gjøres også kjent pr e-post til våre medlemmer. Årsmøteperioden til PKF er 2 år.

Til dagsorden:

 • Valg av møteleder, protokollfører, tellekorps og underskrivere av protokoll
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Styrets årsberetning for 2020 og 2021
 • Godkjenning av årsregnskap 2020 og 2021
 • Forslag til rammebudsjett 2022-2023
 • Innkommende saker til årsmøtet
 • Valg

Innkommende forslag/saker må være i styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Andre saker kan ikke tas opp til behandling. Saksliste med beretninger, innkommende forslag og valgkomiteens innstilling sendes til medlemmene minst en uke før årsmøtet, jamfør vedtektene.

Påmelding: Medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet bes melde dette til styret senest 16. juni på e-post til styret@pkforum.no. Påmeldte medlemmer vil få teams innkalling til årsmøtet.

Velkommen!

Jane Bechmann Dahl, styreleder

PKF-konferansen 15. mars 2022

KRIMINALITETSFOREBYGGING PÅ KRYSS OG TVERS

Politiets kriminalitetsforebyggende forum ønsker deg som PKF-medlem velkommen til den nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere. Årets tema er “Kriminalitetsforebygging på kryss og tvers”. Takk for din deltagelse.

Vi teller ned til PKF konferanse 15. mars 2022. Kl 09.00 – 14.00

Spørsmål til foredragsholdere kan sendes; p-k-f@outlook.com

Det blir sendt ut evaluering av konferansen, håper du tar deg tid til å svare.

Takk til Konfliktrådet for støtte og godt samarbeid.

Ønsker deg en inspirerende og lærerik konferanse!

Påmelding PKF konferansen 2022

Politiets kriminalitetsforebyggende forum som er en frivillig interesseorganisasjon inviterer våre medlemmer til den nasjonale digitale møteplassen for kriminalitetsforebygging

15. mars 2022.

Årets PKF digitale konferanse starter kl 09.00 og avsluttes kl 14.00.

– Kriminalitetsforebygging på kryss og tvers-

PKF konferansen 2022 fremhever kriminalitetsforebygging og tverrfaglig samarbeid på kryss og tvers.

PKF konferansen 2022 er en kompetansearena for våre PKF-medlemmer som arbeider med kriminalitetsforebygging strategisk eller praktisk i stat og kommune.

Programmet for årets PKF konferanse er utarbeidet etter innspill fra våre medlemmer, og i samarbeid med Konfliktrådet. Link til digital plattform for konferansen sendes ut etter påmelding, på din mail dagen før.

PÅMELDING ER STENGT

Vi ser frem til å møte alle våre PKF-medlemmer på konferansen 15.mars!

Rusreformen – høringsinnspill til helse- og omsorgskomiteen 16. mars 2021

PKF mener at avkriminalisering av narkotika til eget bruk for barn, vil være en nasjonal omsorgssvikt ovenfor fremtidens barn og unge.

Høringsinnspill fra Politiets kriminalitetsforebyggende forum på forslag 119s

Politiets kriminalitetsforebyggende forum har sendt inn, og fremla muntlig dette høringsinnspillet for Helse- og omsorgskomiteen 16.mars 2021 vedrørende forslag i rusreformen.

Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) er en nasjonal interesseorganisasjon med rundt 700 medlemmer fra politi, -/kommune og andre kriminalitetsforebyggere som jobber sammen for et tryggere nærmiljø. PKF har et særlig fokus på barn og unge. Vi arbeider for å fremme kriminalitetsforebyggende arbeid. Mange av våre medlemmer har lang erfaring og høy kompetanse innenfor kriminalitetsforebygging. PKF gir med dette vår høringsuttalelse som en landsdekkende interesseorganisasjon. Rusreformens forslag vil berøre alle våre medlemmer. Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) er positive til en rusreform som skal styrke helse tilbudet for personer med et langvarig og alvorlig rusmisbruk.

Norge har igjennom tidene hatt en tydelig ruspolitikk med både universelle forebyggende tiltak, helse- og sosiale tjenester og behandlingstilbud kombinert med klare sanksjoner for å forhindre og bekjempe misbruk av narkotika i befolkningen. Samfunnsmessige og individuelle konsekvenser av rusmisbruk har blitt politisk vektlagt. PKF mener at Norge er et foregangsland som har lykkes med å prioritere både forebygging og bekjempelse av narkotika for å styrke folkehelsen.

Avkriminalisering av alle typer narkotiske stoffer til eget bruk, for hele den norske befolkningen, anser vi er i strid med regjeringens mål om god folkehelse og et bærekraftig samfunn. PKF mener at avkriminalisering av narkotika til eget bruk for barn, vil være en nasjonal omsorgssvikt ovenfor fremtidens barn og unge.

Avkriminalisering kan føre til økt forbruk av narkotika blant barn

PKF er bekymret for at en avkriminalisering kan føre til økt bruk av narkotika blant barn og unge. Politiets avdekkende rolle vil bli svekket ved en generell avkriminalisering. Mistanke om bruk og besittelse er ofte politiets inngang for tidlig innsats videre i hjelpeapparatet. Politiet vil også kunne få mindre utfyllende informasjon om den unges rusutfordringer, som omfang av bruk, hvilke type stoffer, om vedkommende selger narkotika eller hvem vedkommende kjøper av.

Bekymringssamtalen som forebyggende metode i politiet, og i samarbeid med både foreldre og andre tjenester har vært et viktig virkemiddel for å fange opp, kartlegge og veilede barn/deres foresatte til rett instans.

Våre medlemmer viser til at unge selv ofte mener de ikke trenger hjelp, eller har motivasjon før rusmisbruket har blitt så omfattende at det er vanskelig å endre livssituasjon. En ytre motivasjon med sanksjoner kombinert med hjelp og støtte, har vært avgjørende for mange unge og deres foresatte til å klare å snu et begynnende rusmisbruk for barn. For de fleste unge har lovverket vært en sentral forebyggende barriere som har forhindret både test av rusmidler eller et videre bruk.

PKF mener at avkriminalisering av narkotika til eget bruk for barn ikke er i samsvar med et trygt samfunn som skal begrense individuelle og samfunnsmessige skader.

Forebyggende satsing

PKF støtter forslaget fra Senterpartiet at det trengs en nasjonal rusforebyggende satsing. Gjeldende reaksjoner bør styrkes og videreutvikles etter en nasjonal standard hvor fokuset ligger på fortsatt oppfølging og hjelp for befolkningen som ikke har et langvarig og alvorlig rusmisbruk. PKF sine medlemmer melder at det er store forskjeller på tjenester og tilbud for barn og unge. Det bør være like reaksjoner, tiltak og god tverrfaglig oppfølging i hele landet for å forebygge og snu begynnende rusmisbruk blant unge. Barn og unge må få likt tilbud, uavhengig av bosted. PKF ser behov for en rusforebyggende satsning på ulike nivåer i kommunene, politiet og i lokalsamfunnet.

SLT-modellen bør både styrkes og opprettes i alle kommuner for god samhandling og kunnskapsbaserte tilnærminger ovenfor målgruppen barn og unge. PKF opplever at tilbudene til unge blir ofte stykkevis og delt uten en sterk SLT-modell med tilstrekkelig ressurser til koordinering og igangsettelse av virksomme tiltak i landets kommuner.

PKF støtter alle innspillene som fremkommer i representantforslaget 119S.

Forslag fra Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF)

 1. PKF støtter forslag om en nasjonal satsing/forebyggende reform med rusforebyggende innsatser rettet mot barn og unge. Satsingen må vektlegge kunnskapsbaserte metoder, tverretatlig samhandling, tilskuddsmuligheter og mobilisering av sivilsamfunnets aktører sammen med kommunale og statlige aktører.
 2. PKF foreslår at det utarbeides et nasjonalt og likelydende foreldreprogram til bruk i skolene innen rusforebyggendearbeid.
 3. PKF foreslår økt tverrfaglighet og styrket skolehelsetjeneste i skolene for å arbeide målrettet med rusforebygging både universelt og med unge, samt deres foresatte.
 4. PKF støtter at det etableres pilotprosjekter for nærmiljøsatsninger som mobiliserer ressurser og utarbeider ulike tiltak for trygge lokalsamfunn. Unges medvirkning bør vektlegges, og bruk av ABCD metoden som styrkebasert tilnærming som grunnlag for Islandsmodellen.
 5. PKF støtter forslag om at TIUR-modellen og liknende tverrfaglige satsninger blir et tilbud i hele landet for barn og unge med begynnende narkotikaproblemer.
 6. PKF fremmer forslag om at SLT-modellen må styrkes som samhandlingsmodell i alle norske kommuner i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet.
 7. PKF ser det som avgjørende for trygge læringsmiljøer, helsetjenester, næringsliv, forsvaret, våpensøknad og skjenkebevillinger mm at det forebyggende virkemidlet vandelsattest opprettholdes.
 8. PKF støtter sikring av rusfaglig kompetanse innenfor Barne- og ungdomspsykiatrien. Vi ser også et behov for økt rusfaglig kompetanse for barnevern, helse- og sosialfaglige og oppvekst aktører, samt fritidsklubber og frivillige organisasjoner som møter barn og unge.
 9. PKF mener at politiets virkemidler i dag må opprettholdes, videreutvikles og styrkes.

Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) har medlemmer som arbeider for trygge lokalmiljøer hver eneste dag. Bekymringen for hvordan de skal forebygge, forhindre og ivareta barn og unge voksne som starter med narkotika med de nye foreslåtte endringene er stor. Barn og unge er vårt hovedfokus som organisasjon, og i dette skrivet.

PKF digitale konferanse 9. mars 2021

SAMMEN OM FOREBYGGING – 9. MARS 2021

Politiets kriminalitetsforebyggende forum ønsker deg velkommen til den nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere. Årets tema er ” Sammen om forebygging”. Takk for at du deltar!

Vi teller ned til PKF digitale konferanse 9. mars 2021 klokken 09.00. Se her:

PROGRAM

Takk til Konfliktrådet for godt samarbeid om konferansen.

Påmelding stengt PKF digitale konferanse 2021

SAMMEN OM FOREBYGGING – 9. MARS 2021

Politiets kriminalitetsforebyggende forum inviterer til den nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere. I år blir det digital konferanse, med tema “Sammen om forebygging

Tid: 9. mars 2021, kl 09.00 til kl 14.00. Konferansen er gratis for våre PKF-medlemmer.

PÅMELDING ER STENGT! Påmelding HER

Du mottar link noen dager før konferansen på din mailadresse.

Årets temabolker på PKF digitale konferanse:

 • I forkant
 • Lokalt samarbeid i praksis
 • Møte med hat og mistillit

Politidirektoratet vil presentere tema i forkant av kriminaliteten, forebygging som politiets hovedstrategi. Politikontakt fra Øst politidistrikt og SLT-koordinator fra Nordre Follo kommune vil ha innlegg om å benytte hverandre til forebygging av ungdomskriminalitet. Oslo politidistrikt øst vil dele praksis om muligheter og dilemmaer i relasjonsarbeid med ungdom. Den kjente Marco Elsafadi, leder for stiftelsen UNIFY holder foredrag med overskrift “Jeg er her med deg fordi jeg vil”.

Den anerkjente politiadvokaten Kai Spurkland vil holde foredrag om grensegangen mellom hatprat og ytringsfrihet. Oslo politidistrikt, enhet Øst vil snakke om møte med flerkulturelle ungdom.

PKF-konferansen er årlig en kompetansearena og nettverksbygger for å løfte kriminalitetsforebygging strategisk og praktisk. I år gjennomfører vi konferansen på en digital plattform. Dette gir mulighet for at flere kan delta. Vi håper dere kan samles digitalt sammen med oss fra nord til sør! PKF ønsker spesielt SLT-koordinatorer og kriminalitetsforebyggere i kommuner og politi, politiledere fra alle nivåer og fagområder, politikontakter, radikaliseringskontakter, mangfoldskontakter, nettpatruljer og andre forebyggere velkommen til den digitale PKF-konferansen.

Gleder oss til at vi møtes digitalt sammen om forebygging!

PKF samarbeider med Konfliktrådet om årets konferanse.

Nye PKF-styret og vedtekter

Politiets kriminalitetsforebyggende forum gjennomførte digitalt årsmøte 19. juni 2020.

PKF-leder Jane Beckmann Dahl ønsket velkommen. Tor Inge With var dirigent for årsmøtet. Årsmøtet hadde gjennomgang av årsberetning, regnskap og forslag til rammebudsjett for 2020-2021. Det var innkommet saker fra styret om forslag til endringer i vedtektene, samt forslag til ny handlingsplan for 2020-2021. Dette ble enstemmig vedtatt.

Nye PKF-styret for 2020-2022

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble enstemmig vedtatt.

Styreleder: Jane Bechmann Dahl, Styremedlemmer: Ole Magnus Jensen, Tone Faale, Hans Sigurd Morstøl, Lise Håvemoen, Camilla Hålien Johansen, Randulf Nedrum og Hanne Blekkan.

Valgkomite: Bjørn Øvrum, Tor Inge With, Monica Johannesen Mørk og Lars Bakke.

Styreleder Jane Bechmann Dahl takket årsmøtet for videre tillit som styreleder. Hun takket også for den gode innsatsen Monica Johannesen Mørk, Lars Bakke og Audun Vårvik som går ut av PKF-styret har bidratt med gjennom flere år. I valgkomiteen gikk Knut Skedsmo og Hans Martin Skovly ut. De har vært viktige bidragsytere for Politiets kriminalitetsforebyggende forum.

PKF VEDTEKTER, vedtatt 19. juni 2020


§ 1-1 Navn
Organisasjonenes navn er Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF).

§ 1-2 Formål
PKF’s formål er å befeste det kriminalitetsforebyggende arbeidet i samfunnet, og sikre at det gis status og anerkjennelse. PKF skal være en aktiv pådriver for og bidra til synliggjøring av kriminalitetsforebyggende strategier, kompetanseheving, erfaringsdeling og nettverksbygging mellom politi og kommune/andre samarbeidsaktører innen kriminalitetsforebygging.

§ 1-3 Virksomhet
Årsmøtet i PKF vedtar en 2-årig handlingsplan som danner grunnlaget for å kunne oppfylle formålsparagrafen. Handlingsplanen vedtas med simpelt flertall.

Kapittel 2 Organer
§ 2 Organer
Organisasjonenes organer er:
1: Årsmøte
2: Medlemsmøte
3: Styremøte

Kapittel 3 Medlemskap
§ 3-1 Medlemskap
Følgende grupper kan opptas som medlemmer i PKF:

 1. Ansatte og studenter i politi- og lensmannsetaten.
 2. Pensjonerte medlemmer av PKF
 3. Ansatte i andre offentlige etater og andre samarbeidspartnere som har som hovedoppgave å forebygge kriminalitet i samfunnet.
 4. Styret vurderer og godkjenner andre søknader om medlemskap.
 5. Årsmøtet kan med 2/3 flertall ekskludere medlemmer i PKF.
 6. Et medlem er å anse som utmeldt av PKF 6 mnd etter forfall på innbetaling av kontingent. Utmelding kan skje uten varsling av medlemmet.
 7. § 3-2 Hederstegn
  Hederstegn kan tildeles medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for PKF og det kriminalitetsforebyggende faget over tid.
  § 3-3 Æresmedlem
  Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som har hatt avgjørende betydning for PKF som organisasjon og bidratt i utviklingen av det kriminalitetsforebyggende faget på nasjonalt nivå.
  § 3-4 Komité/forslag og rutiner
  Årsmøtet nedsetter en komité for hederstegn og æresmedlemskap. Komiteen skal bestå av leder og nestleder i PKF samt 2 representanter utenfor styret. Valgte medlemmer sitter i 2 perioder (4 år). Komiteen møtes i løpet av januar i årsmøteåret for vurdering av innkomne forslag. Forslag på både hederstegn og æresmedlemskap kan fremsettes av medlemmer i PKF, styret i PKF og komiteen.

Kapittel 4 Kontingent
§ 4-1 Kontingent
Årsmøte fastsetter kontingenten for alle former for medlemskap.

Kapittel 5 Årsmøte
§ 5-1 Årsmøte
Årsmøte er organisasjonens øverste myndighet og avholdes annethvert år innen utgangen av mars måned.
§ 5-2 Innkalling og frister
Årsmøte kunngjøres med minst 4 ukers varsel. Innkomne forslag / saker må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Andre saker kan ikke tas opp til behandling. Saksliste med beretninger, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling sendes til medlemmene minst en uke før årsmøtet.
§ 5-3 Årsmøtesaker
Årsmøtet skal:

 1. Vedta forretningsorden 2. Behandle årsberetning og regnskap 3. Behandle og gjøre vedtak i de saker som er ført på dagsorden 4. Velge styre 5. Velge valgkomite, styret i PKF kommer med forslag til kandidater. 6. Velge medlemmer til andre utvalg og komiteer 7. Fastsette kontingent

§ 5-4 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det eller når minst ¼ av medlemmene skriftlig forlanger det. Styret kunngjør ekstraordinært årsmøte med minst 5 dagers varsel. Årsmøtet behandler kun de saker som foranlediger innkallingen.

Kapittel 6 Medlemsmøte
§ 6-1 Medlemsmøte
Medlemsmøte avholdes etter behov og er organisasjonens høyeste organ i årsmøteperioden.

Kapittel 7 Styret

§ 7-1 Styrets sammensetning

Styret skal bestå av 8 medlemmer. Alle verv velges av årsmøtet og alle for 2 år. I PKF skal politiet ha flertall i styret og SLT skal ha minst 2. styremedlem. Ellers skal styrets sammensetning være slik at det tar best mulig hensyn til mangfold og representative medlemsgrupper.

Ved frafall av styremedlem skal valgkomiteen konstituere en midlertidig erstatning frem til neste årsmøte.


§ 7-2 Styrets oppgaver
Styret leder PKF i samsvar med vedtekter og vedtak. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets medlemmer er til stede, deriblant leder og nestleder. Styret kan oppnevne de utvalg og råd de finner nødvendig for å løse enkelte oppdrag. Søknad om permisjon fra verv i styret rettes til styret, som i søkers fravær vurderer og avgjør permisjonssøknad.

§ 7-3 Styrehonorar
Styremedlemmene i PKF tilgodeses med et styrehonorar, pålydende kr 6000,- som utbetales i desember hvert år. Utbetalingen forutsetter deltakelse på styremøter. Avkortning på kr 1000,- etter skjønn skjer for hvert forfall på styremøter.

Leder tilgodeses med et lederhonorar, stort kr: 21280, – som utbetales i desember hvert år.

Kapittel 8 Revisjon
Bortfalt ved vedtak på årsmøtet 11. mars 2014

Kapittel 9 Oppløsning
§ 9-1 Oppløsning
Ved oppløsning skal et årsmøte bestemme med ¾ flertall hvem aktiva skal tilfalle.

Kapittel 10 Tvister, vedtektsendringer, ikrafttreden
§ 10-1 Tvister
Tolking av denne vedtekt skal behandles av styret. Styret avgjørelse kan prøves av årsmøte.
§ 10-2 Vedtektsendringer
Endringer av denne vedtekt kan foretas av årsmøte med 2/3 flertall.
§ 10-3 Ikrafttreden
Denne vedtekt ble endret av årsmøtet 13. mars 2018 og trer i kraft fra samme dato.