AVLYST årsmøte 10.mars 2020, klokken 16.30

Som følge av avlysningen av årets konferanse vil ikke PKF-årsmøte bli gjennomført i dag, 10.mars klokken 16.30, Thon hotel airport, Gardermoen.

Årsmøtet er herved avlyst på grunn av korona smittesituasjon.

Sittende PKF styre vil innkalle til nytt årsmøte etter gjeldene vedtekter i nærmeste fremtid.

PKF-konferansen avlyst 10.-11. mars

Mandag 09. mars besluttet styret i Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) å avlyse årets konferanse på Thon hotel airport, Gardermoen.

Avgjørelsen ble tatt på bakgrunn av kommuneoverlegen i Ullensaker sin anbefaling om å ikke gjennomføre arrangementer med deltagere fra hele landet. Det ble innhentet informasjon fra Folkehelseinstituttet og styret mottok klare retningslinjer fra politidirektoratet.

Som en frivillig interesse organisasjon er denne spesielle situasjonen svært krevende. Politiets kriminalitetsforebyggende forum sitt styre beklager på det sterkeste at årets konferanse måtte avlyses. Styret beklager også at avlysningen kom dagen før konferansestart.

PKF-konferansen var fulltegnet med deltagere fra hele landet. Noe styret og programkomiteen opplever som en positiv tilbakemelding på programmet. Styret setter stor pris på engasjementet knyttet til konferansen, og for det kriminalitetsforebyggende arbeidet PKF står for.

Styret i Politiets kriminalitetsforebyggende forum er svært lei oss for de eventuelle ulemper avlysningen har medført for foredragsholdere og dere som var påmeldt.

Deltagere som har spørsmål angående refusjon av deltageravgift kan ta kontakt på styret@pkforum.no.

Vi har et felles forebyggende ansvar for å redusere korona smitterisikoen i befolkningen.

Med vennlig hilsen

PKF-styret

PKF-konferansen 2020 – AVLYSES!

PKF-konferansen avlyst på grunn av Coronasituasjonen.

Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum (PKF) har vurdert situasjonen gjennom dagen, og forholdt seg til både Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen i Ullensaker kommune sine anbefalinger.


For å unngå smitte, vektlegger Kommuneoverlegen i Ullensaker Kommune følgende når han anbefaler at et arrangement ikke skal gjennomføres.

 • Over 1000 personer/deltakere.
 • Tilreisende fra mange steder i landet (evt. utlandet).
 • Deltakere som er tett på hverandre.
 • Manglende muligheter for gode hygieniske forhold/tiltak.

Flere av deltagerne på konferansen har funksjoner som vil være viktige i tiden fremover, og med det har PKF-styret besluttet å avlyse konferansen på Thon hotel airport, Ullensaker kommune.

Vi beklager denne ulempen dette medfører for den enkelte, men vi har et felles ansvar for å redusere smitterisikoen i befolkningen.

Det vil komme ytterligere informasjon på vår nettside i løpet av 10.03.2019.

Med vennlig hilsen

Styret i PKF

Årsmøte 10. mars 2020

Politiets kriminalitetsforebyggende forum innkaller våre medlemmer til årsmøte 10.mars 2020, klokken 16.30. Thon Hotel Airport, Gardermoen.

Årsmøtedokumentene og gjeldene vedtekter er utsendt våre PKF- medlemmer 10.februar på mail. Saker til årsmøtet må sendes til styret@pkforum.no innen 18. februar 2020.

Vi ønsker velkommen til årsmøte!

VEDTEKTER, vedtatt 13.mars 2018.


§ 1-1 Navn
Organisasjonenes navn er Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF).
§ 1-2 Formål
PKF’s formål er å befeste det kriminalitetsforebyggende arbeidet i samfunnet, og sikre at det gis status og anerkjennelse. PKF skal bidra aktivt for å videreutvikle strategier, metodeutvikling og tiltak innen forebyggende polititjeneste. PKF skal jobbe aktivt for å få etablert et formalisert tverretatlig samarbeid mellom politiet og kommunale etater/andre samarbeidspartnere for å forebygge kriminalitet.

§ 1-3 Virksomhet
Årsmøtet i PKF vedtar en 2-årig handlingsplan som danner grunnlaget for å kunne oppfylle formålsparagrafen. Handlingsplanen vedtas med simpelt flertall.

Kapittel 2 Organer
§ 2 Organer
Organisasjonenes organer er:
1: Årsmøte
2: Medlemsmøte
3: Styremøte

Kapittel 3 Medlemskap
§ 3-1 Medlemskap
Følgende grupper kan opptas som medlemmer i PKF:

 1. Ansatte og studenter i politi- og lensmannsetaten.
 2. Pensjonerte medlemmer av PKF
 3. Ansatte i andre offentlige etater og andre samarbeidspartnere som har som hovedoppgave å forebygge kriminalitet i samfunnet.
 4. Styret vurderer og godkjenner andre søknader om medlemskap.
 5. Årsmøtet kan med 2/3 flertall ekskludere medlemmer i PKF.
 6. Et medlem er å anse som utmeldt av PKF 6 mnd etter forfall på innbetaling av kontingent. Utmelding kan skje uten varsling av medlemmet.
 7. § 3-2 Hederstegn
  Hederstegn kan tildeles medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for PKF og det kriminalitetsforebyggende faget over tid.
  § 3-3 Æresmedlem
  Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som har hatt avgjørende betydning for PKF som organisasjon og bidratt i utviklingen av det kriminalitetsforebyggende faget på nasjonalt nivå.
  § 3-4 Komité/forslag og rutiner
  Årsmøtet nedsetter en komité for hederstegn og æresmedlemskap. Komiteen skal bestå av leder og nestleder i PKF samt 2 representanter utenfor styret. Valgte medlemmer sitter i 2 perioder (4 år). Komiteen møtes i løpet av januar i årsmøteåret for vurdering av innkomne forslag. Forslag på både hederstegn og æresmedlemskap kan fremsettes av medlemmer i PKF, styret i PKF og komiteen.

Kapittel 4 Kontingent
§ 4-1 Kontingent
Årsmøte fastsetter kontingenten for alle former for medlemskap.

Kapittel 5 Årsmøte
§ 5-1 Årsmøte
Årsmøte er organisasjonens øverste myndighet og avholdes annethvert år innen utgangen av mars måned.
§ 5-2 Innkalling og frister
Årsmøte kunngjøres med minst 4 ukers varsel. Innkomne forslag / saker må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Andre saker kan ikke tas opp til behandling. Saksliste med beretninger, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling sendes til medlemmene minst en uke før årsmøtet.
§ 5-3 Årsmøtesaker
Årsmøtet skal:

 1. Vedta forretningsorden 2. Behandle årsberetning og regnskap 3. Behandle og gjøre vedtak i de saker som er ført på dagsorden 4. Velge styre 5. Velge valgkomite, styret i PKF kommer med forslag til kandidater. 6. Velge medlemmer til andre utvalg og komiteer 7. Fastsette kontingent

§ 5-4 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det eller når minst ¼ av medlemmene skriftlig forlanger det. Styret kunngjør ekstraordinært årsmøte med minst 5 dagers varsel. Årsmøtet behandler kun de saker som foranlediger innkallingen.

Kapittel 6 Medlemsmøte
§ 6-1 Medlemsmøte
Medlemsmøte avholdes etter behov og er organisasjonens høyeste organ i årsmøteperioden.

Kapittel 7 Styret
§ 7-1 Styrets sammensetning
Styret skal bestå av 8 medlemmer. Alle verv velges av årsmøtet og alle for 2 år. I PKF skal politiet ha flertall i styret og SLT skal ha minst 2 styremedlem. Ellers skal styrets sammensetning være slik at det tar best mulig hensyn til mangfold og representative medlemsgrupper.
§ 7-2 Styrets oppgaver
Styret leder PKF i samsvar med vedtekter og vedtak. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets medlemmer er til stede, deriblant leder og nestleder. Styret kan oppnevne de utvalg og råd de finner nødvendig for å løse enkelte oppdrag. Søknad om permisjon fra verv i styret rettes til styret, som i søkers fravær vurderer og avgjør permisjonssøknad.
§ 7-3 Styrehonorar
Styremedlemmene i PKF tilgodeses med et styrehonorar, stort kr 4000,- som utbetales i desember hvert år. Utbetalingen forutsetter deltakelse på styremøter. Avkortning på kr 500,- skjer for hvert forfall på styremøter.
Leder tilgodeses med et lederhonorar, stort kr 16 000,- som utbetales i desember hvert år.

Kapittel 8 Revisjon
Bortfalt ved vedtak på årsmøtet 11. mars 2014

Kapittel 9 Oppløsning
§ 9-1 Oppløsning
Ved oppløsning skal et årsmøte bestemme med ¾ flertall hvem aktiva skal tilfalle.

Kapittel 10 Tvister, vedtektsendringer, ikrafttreden
§ 10-1 Tvister
Tolking av denne vedtekt skal behandles av styret. Styret avgjørelse kan prøves av årsmøte.
§ 10-2 Vedtektsendringer
Endringer av denne vedtekt kan foretas av årsmøte med 2/3 flertall.
§ 10-3 Ikrafttreden
Denne vedtekt ble endret av årsmøtet 13. mars 2018 og trer i kraft fra samme dato.

Påmelding til PKF-konferansen 2020!

1 

 PKF-konferansen 2020  “I forkant av kriminaliteten”

Politiets kriminalitetsforebyggende forum inviterer til den nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere.

10.-11.mars 2020, Thon Hotel Airport, Gardermoen. Konferansen åpner 10.mars kl 10.00 og avsluttes 11. mars kl 14.00

Årets temabolker:

 • I forkant eller på hæla?
 • Tale eller tie?
 • Traume, hva ser vi – hva gjør vi?
 • Sammen om forebygging
 • Forebygging av hatkriminalitet og radikalisering
 • Magisk kommuniksjon

PKF-konferansen er en kompetansearena og nettverksbygger for å løfte kriminalitetsforebygging strategisk og praktisk. PKF ønsker spesielt SLT-koordinatorer og kriminalitetsforebyggere i kommuner og politi, politiledere fra alle nivåer og fagområder, politikontakter, radikaliseringskontakter, mangfoldskontakter og nettpatruljer velkommen. Stenger påmelding onsdag 4. mars kl 12.00.

PÅMELDING  Meld deg HER

Betalt medlemskap i PKF gir redusert pris på konferansen. Medlem betaler 2 950 kr for konferansen, overnatting, lunsj to dager og festmiddag. Ikke medlem 5 000 kr. Det er begrenset med plasser, vær tidlig ute med påmelding!

PKF-årsmøte 2020 Politiets kriminalitetsforebyggende forum avholder årsmøte 10. mars 2020, klokken 16.30 etter første konferansedag. Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen!

Programmet for PKF-konferansen er utarbeidet  i samarbeid med Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

VI GLEDER OSS til å møtes på Gardermoen 10.-11-mars 2020.

Søker artikler til vårt fagblad

Tar du utfordringen?

Vårt fagblad  FOKUS trenger artikler fra glødende forebyggere, forskere, kompetansesentre og engasjerte SLT-koordinatorer!  Grip muligheten til å dele tiltak, prosjekter, tanker fra din arbeidshverdag eller forskning!  Vi gir gjerne råd og veiledning hvis du skal skrive artikkel for første gang. Skriv mellom 500-2000 ord, send med bilde av artikkelforfatter!

Bli med å løft kriminalitetsforebyggende arbeid i vårt fagblad som går ut til alle våre medlemmer, kommuner og polititjenestesteder.

Frist for levering av artikkel til neste utgave av FOKUS er 1. februar 2020. Artikkel sendes fokus@pkforum.no

 

Program PKF-konferansen 2019

  Innblikk i norske tilstander

PKF-konferansen 2019 ble arrangert 12. – 13. mars 2019.

Kriminalitetsforebygging som primærstrategi ble presentert av flere sentrale personer innen fagområdet: Justis-og beredskapsdepartementet ved Håvard Bekkelund, ekspedisjonssjef, avd kriminalitetsforebygging. Politidirektoratet ved Kristin Kvigne, ass.direktør. Konfliktrådet ved ass.direktør Sigrid Bay og Eidsvoll kommune ved ordfører John-Erik Vika. Politiets kriminalitetsforebyggende forum ved leder Jane Bechmann Dahl.

Trygg russefeiring ble presentert av KoRus Øst ved spesialrådgiver Helge Bjørnsen, Akershus fylkeskommune, skoleforvaltning ved seksjonsleder Beate Børja, Politi Asker og Bærum ved leder forebyggende avsnitt Ole Magnus Jensen. Oslo katedralskole ved lektor Kristin Ask.

Ny narkotika politikk – hvor går vi? presentert av Helse- og omsorgsdepartementet ved Tore Sørensen, sekretær for rusreformutvalget. NOVA ved forsker Anders Bakken, Folkehelseinstituttet ved avdelingsdirektør Anne-Line Bretteville-Jensen.

Kriminelle ungdomsmiljø – hva gjør vi? presentert av Kristiansand kommune ved Johanne B. Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator. Kristiansand politistasjon ved politistasjonssjef Ole Hortemo. UIA ved førstelektor Hans Otto Ringereide. UIA ved professor Aslaug Kristiansen. Oslo kommune ved Salto-koordinator Hege Hansen, bydel Søndre Nordstrand. Politiet i Oslo, enhet øst ved tjenesteenhetsleder Gry Lene Sem. Forfatter for boken “Operasjon Gamma” – jakten på Norges farligste kriminelle miljø av Ståle Økland. Konfliktrådet i Oslo og Akershus ved leder Ellen Ystgaard Tjemsland. Ungdomsenheten på Eidsvold ved fengselsinspektør og daglig leder Astrid Elisabeth Henriksen.

Avslutning ved PKF-leder Jane Beckmann Dahl.

Neste PKF-konferanse er 10.-11. mars 2020.

 

 

 

 

 

Påmelding PKF-konferansen 2020

Påmelding til PKF-konferansen.

Er dere flere fra samme arbeidssted som skal melde dere på kan dere gjøre dette samlet her for å få en felles faktura til arbeidsgiver.  Minner om viktigheten av at politi ansatte legger inn en privat mail adresse ved registrering for å motta informasjon om deltagelse.

Send post til kasserer@pkforum.no dersom du trenger hjelp til påmelding!

Meld deg på  her !

 

Søknad om støtte

Søknad om støtte til kriminalitetsforebyggende kompetanseheving 

I henhold til PKF sin handlingsplan skal PKF tilrettelegge for tverrfaglige nettverk, kompetanseheving og erfaringsdeling blant ansatte i politi og kommune. I den forbindelse kan medlemmer søke PKF om økonomisk støtte til kompetanseheving.

Det kan søkes om støtte til kurs, studier, konferanse, seminar og studietur som igjen vil gi økt kompetanse på det kriminalitetsforebyggende fagfeltet. Vilkåret for tildelingen er at det leveres en artikkel som kan publiseres i fagbladet FOKUS.

En eventuelt søknad sendes til styret@pkforum.no

Søknad vurderes på styremøtene etter intensjonene i vedtektene.  Søker vil deretter få en skriftlig tilbakemelding.