Søknad om støtte

Søknad om støtte til kriminalitetsforebyggende kompetanseheving 

I henhold til PKF sin handlingsplan skal PKF tilrettelegge for tverrfaglige nettverk, kompetanseheving og erfaringsdeling blant ansatte i politi og kommune. I den forbindelse kan medlemmer søke PKF om økonomisk støtte til kompetanseheving.

Det kan søkes om støtte til kurs, studier, konferanse, seminar og studietur som igjen vil gi økt kompetanse på det kriminalitetsforebyggende fagfeltet. Vilkåret for tildelingen er at det leveres en artikkel som kan publiseres i fagbladet FOKUS.

En eventuelt søknad sendes til styret@pkforum.no

Søknad vurderes på styremøtene etter intensjonene i vedtektene. Søker vil deretter få en skriftlig tilbakemelding.

PKF-styremøte

 

PKF-styret har gjennomført styremøte og studiebesøk i Polen.

PKF-styret hadde på dagsorden tre dager med planlegging av PKF-konferansen 2019, gjennomgang av tiltak som skal utføres i vedtatt nytt handlingsprogram,  samt glødende tverrfaglige diskusjoner om kriminalitetsforebygging og et studiebesøk hos politiet i Gdansk.

Vi møtte politileder for narkotika seksjon, samt forebyggende politi ansatte. I Gdansk politiet er det 15 ansatte som arbeidet med forebyggende politiarbeid. Noen av temaene som ble tatt opp var  saker med samarbeid over grensene vedrørende bekjempelse av organisert kriminalitet, situasjonen forhold til unge rusmisbrukere i Polen, nye typer rusmidler, samt utfordring de opplever forhold til barn som har foreldre som arbeider i lange perioder i de nordiske landene. Vi fikk også informasjon om det forebyggende arbeidet i lokalmiljøet og et eget tiltak i kommunen med tverrfaglig kompetanse som følger opp unge.

PKF-styret har mange oppgaver som skal ivaretas for våre medlemmer. Vi skal utgi vårt fagblad Fokus fire ganger i året, søke økonomisk støtte, arrangere konferanse, fremheve forebyggende arbeid på sosiale media og følge opp handlingsprogrammet som er vedtatt av årsmøtet. Det er viktig vi får satt av nok tid til arbeidet. Dette ble en helg med effektiv møteplan, hyggelig og lærerik guidet tur i Gdansk av norsktalende statsviter og berikende besøk hos politiet.  Det var nestleder og SLT-koordinator Lars Bakke som hadde planlagt detaljene for dette kombinerte styremøtet og studietur. Stor takk!

Neste PKF- styremøte blir i desember.

Bli medlem


 

PKF-konferansen 2019 – hold av dato!

PKF-konferansen 2019

Politiets kriminalitetsforebyggede forum arrangerer årlig PKF-konferansen som er den største nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere.

PKF-konferansen 2019 blir arrangert 12 – 13. mars 2019. Sted: Thon hotel airport, Gardermoen, hold av dato!

PKF-styret ønsker politi fra ulike funksjoner og nivåer, SLT-koordinatorer og andre kriminalitetsforebyggere velkommen.  Dette er stedet for å møtes på tvers for å løfte det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

PKF-medlemmer med betalt medlemskontingent får konferanseavgiften til redusert pris.

Arbeidet med å planlegge konferansen er igang. PKF-styret har nedsatt egen konferansegruppe hvor også representanter fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging deltar. Konferansen har begrensede plasser. Vær tidlig ute.

Påmelding åpner i januar.