PKF's visjon og formål

PKF`s visjon og formål.

PKF's visjon
PKF's logo viser flammer og symboliserer at PKF's medlemmer har et brennende engasjement, og at vi jobber sammen for PKF's visjon "Sammen for et tryggere nærmiljø."

PKF's formålsparagraf finnes i vedtektenes § 1-2.
PKF's formål er å befeste det kriminalitetsforebyggende arbeidet i samfunnet, og sikre at det gir status og annerkjennelse. PKF skal bidra aktivt for å videreutvikle strategier, metoder og tiltak innen forebyggende polititjeneste. PKF skal jobbe aktivt for å få etablert et formalisert tverretatlig samarbeid mellom politiet og kommunale etater/andre samarbeidspartnere for å forebygge kriminalitet.

For å lykkes i dette arbeidet er vi avhengig av ditt brennende engasjement enten du nå jobber med forebyggende arbeid i politiet, tverretatlig samarbeid gjennom SLT eller er engasjert i frivillig forebyggende innsats. Lykke til i ditt arbeid, og du er velkommen til å bruke PKF's hjemmeside aktivt. Har du gode prosjekter eller nyheter du ønsker å presentere eller ideer til hvordan denne hjemmesiden kan gjøres bedre. Kom med innspill, og vi skal sørge for å få det publisert.

Ekstra informasjon